Hedersutmärkelse

KRITERIER FÖR HEDERSUTMÄRKELSE TILL UPPFÖDARE


Utmärkelsen är inte en tävling. Det är en hedersutmärkelse från SBHS till sina uppfödare.

Nedan uppställda kriterier måste uppfyllas innan utmärkelsen kan sökas. Ansökan insändes 

till SBHS styrelse senast den 31 december inför kommande årsmöte. SBHS styrelse beslutar 

om uppfödaren är kvalificerad för utmärkelsen. Utmärkelserna utdelas vid SBHS årsmöte.


Grundkriterier för uppfödare

Svensk uppfödare som varit medlem i SBHS de 3 senaste åren innan ansökningsåret. 

Aktiv Basset Hound uppfödare (räknas från första kullen med Basset Hound och framåt). 

Haft en valpkull med Basset Hound senast 5 år innan ansökningsåret. 

Är en oförvitlig uppfödare utan anmärkningar i SKK-organisationen och för övrigt 

följt SBHS stadgar och regler.


Beräkningskriterier för utmärkelse.

Utmärkelsen kan enbart sökas i en valör åt gången. Har man redan sökt och erhållit

högre valör (silver eller guld) kan utmärkelse i lägre valör inte sökas. 

Meriter baseras enbart på hundar som är uppfödda av den sökande. 

Enbart svenska meriter är möjliga att tillgodoräkna av den sökande.

Detta är svenskt utställningschampionat (SE UCH), svenskt viltspårschampionat (SE VCH)

och svenskt jaktprovschampionat drev (SE J(D)CH). Samtliga nämnda championat

tillgodoräknas likvärdigt. 

Endast ett championat per hund kan tillgodoräknas som beräkningsgrund. 

Uppfödargrupper ska vara HP-belönade och visas på officiell utställning i Sverige.


Utmärkelse i Brons

Minst 10 års aktiv uppfödning 

10 champions 

10 uppfödargrupper 

Avel på minst 3 olika tikar

Utmärkelse i Silver

 Minst 15 års aktiv uppfödning 

20 champions 

20 uppfödargrupper 

Avel på minst 5 olika tikar 


Utmärkelse i Guld

Minst 20 års aktiv uppfödning 

30 champions 

30 uppfödargrupper 

Avel på minst 8 olika tikar 

För att utmärkelserna ska ha ett högt värde och borga för att SBHS hedersutmärkelse står för

en uppfödarprestation utöver det vanliga är kriterierna högt satta.

Varje valör ska ses som synnerligen hedrande för uppfödaren.


Ansökan skickas till SBHS sekreterare:


Ronny Westerlund

Gårdavägen 1  

746 94 Häggeby 

mobil 070-525 06 92

ronny.ll.westerlund@gmail.com